China Map

About China:

Capital: Beijing.
Largest cities: Shanghai, Beijing, Chongqing, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Dongguan, Hong Kong.
Area: ~ 9,596,961 sq km (3,705,407 sq mi)
Population: ~ 1,380,000,000.
Official languages: Chinese.
Currency: Renminbi.

Administrative divisions of China
 • Beijing
 • Tianjin
 • Hebei
 • Shanxi
 • Inner Mongolia
 • Liaoning
 • Jilin
 • Heilongjiang
 • Shanghai
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Fujian
 • Jiangxi
 • Shandong
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Hainan
 • Chongqing
 • Sichuan
 • Guizhou
 • Yunnan
 • Tibet
 • Shaanxi
 • Gansu
 • Qinghai
 • Ningxia
 • Xinjiang
 • Taiwan
 • Hong Kong
 • Macau