Asia Map

About Asia:

Countries: 48.
Largest cities: Tokyo, Chongqing, Shanghai, Karachi, Beijing, Guangzhou, Mumbai, Delhi, Manila, Seoul, Wuhan, Osaka, Tianjin, Kolkata, Jakarta, Dhaka, Shenzhen, Shenyang, Tehran, Bangkok.
Area: ~ 44,579,000 sq km (17,212,000 sq mi)
Population: ~ 4,200,000,000.

Countries of Asia